28/03/2023

Takim i Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike të Luftës Kundër Trafikimit të Personave .

TRAFIKIMI I QËNIEVE NJERËZORE – CËNIMI MË I RËNDË I DINJITETIT DHE INTEGRITETIT TË SHOQËRISË . Në datën 27.03.2023, në sallën e mbledhjeve në Institucionin e Prefektit Qarku Fier, u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal Antitrafik […]