PERMBAJTJA E URDHERIT NR.50 DATE 12.04.2017  TE KRYEMINISTRIT “ PER MIRATIMIN E DETYRAVE TE ADMINISTRATES SE PREFEKTIT TE QARKUT.

 DETYRAT E ADMINISTRATES SE PREFEKTIT TE QARKUT

 

 1. TE PERGJITHSHME
 • Administrata e Prefektit eshte administrate qe mbeshtet prefektin ne ushtrimin e kompetencave te tij te parashikuara me ligj;
 • Administrata e Prefektit kryen ne cilesine e deges territorial funksione te tjera administrative brenda fushes se pergjegjesise shteterore te nje ministrie qe i caktohet Prefektit me ligj.
 • Administrata e Prefektit te Qarkut perbehet nga Nenprefekti/Nenprefektet, Koordinatori i Pergjithshem, Pergjegjesit e sektoreve, Specialistet dhe Punonjesit administrative.

 

 1. DETYRAT E NENPREFEKTIT
 • Në mbështetje të veprimtarisë së prefektit të qarkut dhe në përbërje të administratës caktohen Nënprefektët.
 • Nënprefekti për veprimtarinë e vet për Bashkinë/Bashkitë përgjigjet drejtpërdrejt te Prefekti i Qarkut.

 

 1. Nënprefekti ka këto detyra:
 • Merr masa dhe informon Prefektin e Qarkut për përmbushjen e detyrave të caktuara në zbatim të programit të qeverisë nga institucionet vendore në nivel të bashkisë/bashkive, ushtrimin e funksioneve dhe zbatimin e kompetencave në zbatim të akteve ligjore e nënligjore për këto institucione.
 • Përpilon raporte e informacione periodike në lidhje me zbatimin e ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.
 • I propozon Prefektit të Qarkut masa për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të Bashkisë/ve, ku ushtron funksionet.
 • Merr masa dhe informon Prefektin e Qarkut për përmbushjen e detyrave të caktuara në zbatim të programit të Qeverisë nga institucionet vendore në nivel të Bashkisë/bashkive, ushtrimin e funksioneve dhe zbatimin e kompetencave në zbatim të akteve ligjore e nënligjore për këto institucione.
 • Përpilon raporte e informacione periodike në lidhje me zbatimin e ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.
 • I propozon Prefektit të Qarkut masa për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të Bashkisë/ve, ku ushtron funksionet.
 • Informon Prefektin e Qarkut për masat e marra nga Policia e Shtetit në nivel të Bashkisë/Bashkive për ruajtjen e rendit e të qetësisë publike.
 • Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e punonjësit të gjendjes civile, si funksion i deleguar.
 • Ushtron kontroll në çdo institucion qendror në nivel të Bashkisë/Bashkive për marrjen e masave mbrojtëse, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e objekteve mbrojtëse si dhe marrjen e masave parandaluese për emergjencat civile.
 • Verifikon dhe zgjidh kërkesat dhe ankesat e qytetarëve, shoqatave e komuniteteve. Për rastet jashtë kompetencës se tij, i propozon Prefektit të Qarkut mënyrën e zgjidhjes së tyre.
 • Në programet e punës, Nenprefekti krahas detyrave të administratës, përfshin edhe detyra specifike të ngarkuara nga Prefekti i Qarkut. Për realizimin e detyrave të ngarkuara, Nënprefekti raporton periodikisht te Prefekti i Qarkut.
 • Për probleme te veçanta dhe mundësinë e zgjidhjes së tyre, mban kontakte të drejtpërdrejta me Koordinatorin e përgjithshëm dhe sektorët në përbërje të administratës së Prefektit te qarkut.
 • Nënprefekti drejton dhe merr pjesë në ceremonite e ndryshme zvrtare shtetërore që zhvillohen në Bashkinë/Bashkitë që mbulon si përfaqësues i autorizuar i Prefektit të qarkut. si. dhe veprimtarite e organizuara nga organet e “vetëqeverisjes vendore kur është i ftuar prej tyre.
 • Për probleme të veçanta, Nënprefekti i propozon Prefektit të Qarkut për mbledhjen e organit këshillues, duke argumentuar paraprakisht domosdoshmërinë e mbledhjes së këtij organi.
 • Kontrollon plotësimin e detyrave në institucionet qendrore në territorin e caktuar, në funksion të realizimit të programit të qeverisë. Kërkon përmirësimin e punës në përmbushjen e detyrave dhe informon prefektin e qarkut për punën e bërë prej tyre.
 • Përgatit takimet mujore të Prefektit të Qarkut me drejtuesit e institucioneve qendrore në territorin e caktuar.
 • Monitoron veprimtarinë e strukturave e të institucioneve qendrore në nivel vendor, të cilat i bën prezentë në takimet mujore.
 • Zbaton rregullat e etikes të përcaktuara në ligjin nr.913l,date 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

 

 1. Marrëdhëniet e Nënprefektit me Prefektin e Qarkut rregullohen në bazë të dispozitave Iigjore dhe rregullores së brendshme të funksionimit të Institucionit te Prefektit te Qarkut Fier.
 • DETYRAT E KOORDINATORIT TE PERGJITHSHEM TE PREFEKTIT TE QARKUT
 • Koordinatori i Pergjithshem është nëpunësi larte civil i administratës së Prefektit të Qarkut.
 • Ai organizon, drejton dhe koordinon punën midis sektorëve.
 • Koordinatori i Pergjithshem si nëpunësi më i lartë civil i administratës së Prefektit te Qarkut, ushtron të gjitha funksionet dhe kryen të gjitha detyrat e përcaktuara në legjislacionin për nëpunësin civil dhe në përshkrimin e tij të punës, në lidhje me zbatimin e këtij legjislacioni dhe menaxhimin e nëpunësve civilë.
 • Koordinatori i Pergjithshem drejton nëpunësit civile dhe punonjësit administrativë të administratës së Prefektit të Qarkut dhe përgjigjet e raporton përpara Prefektit të Qarkut për aktivitetin e administratës.
 • Ndjek procesin e përgatitjes së projekteve normative të fushës së veprimtarisë së Prefektit të Qarkut.
 • Përgatit dhe merr masa organizative për zhvillimin e mbledhjeve të Organit Këshillues pranë Prefektit të Qarkut.
 • Koordinatori i Pergjithshem përfaqëson Institucionion në marrëdhëniet me të tretët, në përputhje  me delegimet dhe autorizimet e dhëna nga Prefekti i Qarkut.
 • Koordinatori i Pergjithshem i administratës se Prefektit të Qarkut përgatit dhe merr masa organizative për zhvillimir, e mbledhjeve e të takimeve të planifikuara nga Prefekti i Qarkut.
 • Koordinatori i Pergjithshem i kontrollon e ndjek zbatimin e urdhrave e të udhëzimeve të nxjerra nga Prefekti i Qarkut.
 • Ai kryen të gjitha detyrat që i ngarkohen nga Prefekti i Qarkut dhe është përgjegjës para tij për zbatimin e tyre.
 • Në mungesë të Prefektit të qarkut, përgjigjet për detyrat që me ligj i ngarkohen Prefektit të Qarkut.
 • Mban kontakte të vazhdueshme me Nënprefektin për realizimin e detyrave nga aparati administrativ pranë tij.
 • Në përputhje me urdhrat dhe detyrat e caktuara nga Prefekti i Qarkut, Koordinatori i Përgjithshëm përgatit dhe paraqet raporte periodike për veprimtarinë e institucionit të prefektit të qarkut, si dhe për çështje të veçanta.

 

 • DETYRA TË SEKTORIT TË PLANIFIKIMIT, PËRBALLIMIT TË EMERGJENCAVE CIVILE DHE KRIZAVE
 • Informon në kohën e duhur Prefektin e qarkut dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile (DPEC) në lidhje me fatkeqësite natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
 • Harton dhe përditëson planet e emergjencave, duke pasur parasysh risqet e fatkeqësive të ndryshme në territorin e qarkut përkatës dhe i dërgon në DPEC për qëllime planifikimi e analizimi
 • Siguron funksionimm e sistemit të paralajmërimit të hershëm në të gjithë territorin e qarkut.
 • Koordinon veprimtarinë e organeve, institucioneve dhe strukturave që veprojnë në qark, rne qëllim zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë.
 • Bashkëpunon me njësitë e vetëqeverisjes vendore për realizimin e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë, si dhe për informimin e publikut e të komuniteteve të rrezikuara nga fatkeqësitë.
 • Grumbuliln dhe përpunon të dhënat e nevojshme nga Bashkitë dhe strukturat e tjera që veprojnë në qark për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimin e tyre, si dhe informon ne mënyrë të vazhdueshme Prefektin e Qarkut dhe DPEC-në.
 • Bashkëpunon me njësitë e vetëqeverisjes vendore të Qarkut dhe me qarqet fqinje, në ztatim të detyrave që lidhen me reduktimin e riskut nga fatkeqësitë dhe emergjencat civile (mbrojtjen civile), me qëllim bashkimin e kapaciteteve të tyre për trajtimin e çështjeve të përbashkëta në këtë fushë.
 • Merr masat e nevojshme për parandalimin, përballimin dhe rehabilitimin e pasojave nga fatkeqësitë e ndryshme.
 • Inspekton gjendjen e masave parandaluese dhe mbrojtëse të mara nga institucionet dhe strukturat: që veprojnë në qark për parandalimin e fatkeqësive të ndryshme dhe informon Prefektin e Qarkut dhe DPEC-ne.
 • Koordinon forcat operacionale në nivel qarku në rastet e fatkeqësive të ndryshme.
 • Koordinon veprimet për lehtësinin e shpëmdarjes apo dislokimit të asistencës ndërkombëtare në rastet e fatkeqësi ve.
 • Merr masa për lehtësimin e procedurave doganore dhe për zbatimin e detyrimeve të vendit pritës në rastet e ndihmës nga jashtë.
 • Shkëmben informacion në kohë reale, në mënyrë cë të mundësohet marrja e masave për përballimin e situatave të krijuara nga fatkeqësitë e ndryshme.
 • Planifikon me prioritet për nevojat e Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile investimet emergjente të nevojshme në nivel qarku me qëllim parandalimin. mbrojtjen dhe rehabilitimin nga fatkeqësitë.
 • Krijon, mirëmban dhe përditëson bazën e të dhënave të humbjeve nga fatkeqësitë dhe shkëmben informacione me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile.
 • Merr masa për funksionimin e Komisionit të Planifikimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile (Mbrojtjes Civile) në qark.
 • Kryen detyrat e sekretarisë teknike pranë Komisionit të Planifikimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile (Mbrojtjes Civile), përgatit materialet e nevojshme për mbarvajtjen e punës së tyre, si projekturdherat udhëzimet, vendimet dhe ia paraqet Prefektit të Qarkut.
 • Përpunon e përgatit raporte e infomacione periodike lidhur me çështje të reduktimit të riskut ndaj fatkeqësive dhe mbrojtjes civile dhe i dërgon në DPEC për qëllime analizimi dhe planifikimi.
 • Ndjek detyrat e përcaktuara në task-forca dhe në organizime të përkohshme që kanë të perfshirje  ne  fushën e emergjencave civile dhe krizave.

 

 1. DETYRA TË SEKTORIT TË SEKTORIT JURIDIK
 • Verifikon Ligjshmerine e akteve te nxjerra nga organet e njesive te veteqeverisjes vendore dhe perpilon dokumentacionin e nevojshem duke u shprehur per ligjshmerine e ketyre akteve brenda afateve kohore.
 • Permbush detyrat ne zbatim te funksioneve te deleguara per Prefektin e Qarkut dhe informon periodikisht per realizimin e tyre.
 • Kujdeset qe ushtrimi i veprimtarise se administrates se Prefektit te Qarkut te behet ne perputhje te plote me procedurat ligjore duke dhene asistencen e nevojshme ligjore edhe per sektoret dhe zyrat e tjera te administrates se Prefektit te Qarkut.
 • Te gjitha praktikat shkresore qe pregatiten nga administrata e Prefektit te Qarkut dhe qe shprehen per mbeshtetjen ligjore kontrollohen dhe siglohen nga juristet e ketij sektori.
 • Ndjek procedurat ligjore per konstituimin e organeve te njesive te vetqeverisjes vendore dhe sipas nevojes procedurat per shperndarjen apo shkarkimin e teyre organeve.
 • Pergjegjesi i sektorit apo specialistet e tij me autorizim me shkrim te Prefektit te Qarkut perfaqesojne institucionin ne proceset gjyqesore ne te cilat Prefekti i Qarkut pale.
 • Mban arkivin e akteve ligjore, nenligjore si dhe urdherat e udhezimet qe nxjerr Prefekti i Qarkut.
 • Pergatit materiale te ndryshme ne ndihme te kualifikimit te administrates se Prefektit te Qarkut, si dhe per seminare apo takime me me te zgjedhurit vendore sipas rastit.

 

 1. DETYRA TË SEKTORIT TË MONITORIMIT TE KOMPETENCAVE VENDORE  DHE FUNKSIONEVE TE DELEGUARA  
 • Ndihmon dhe asiston ne menyre permanente organet e njesive te vetqeverisjes vendore per njohje dhe ushtrimin e funksioneve  e te kompetencave nga ana e  tyre.
 • Ndjek procedurat ligjore per konstituimin e organeve te zgjedhura te njesive te vetqeverisjes vendore dhe sipas  nevojes, procedurat per shperndarjen apo shkarkimin e ketyre organeve
 • Evidenton problemet per te cilat jane te interesuara organet e njesive te vetqeverisjes vendore , ne raport me organet dhe institucionet shteterore qendore ne nivel vendor dhe perpunon te dhenat per keto probleme
 • Ndjek proceduren e hartimin te projektbuxhetit dhe te miratimit e te zbatimit  te buxhetit
 • Njihet me aktet e nxjerra nga organet e njesive  te vetqeverisjes vendore , nivelin juridik e funksional te tyre te prefekti i qarkut apo edhe per publikimin e tyre , si dhe nivelin e komunkimit me komunitetin.
 • Ne bashkepunim me sektorin perkates ne Ministrine e Puneve te Brendshme realizon udheheqjen metodologjike te sistemit fiskal vendor.
 • Bashkerendon punen ndermjet institucioneve qendrore dhe organeve te njesive te veteqeverisjes vendore dhe pergjigjet per hartimin e programeve ne nivel qarku.
 • Bashkerendon punen me strukturat perkatese per mbarvajtjen e sezonit turistik, si dhe turizmin nepergjithesi gjate vitit.
 • Pergatit materialet perkatese per shtabin e Prefektit te Qarkut dhe ndjek zbatimin e detyrave te percaktuara.
 • Ndjek sipas rastit zbatimin e detyravenga task-forcat e vecanta per sezonin turistik.
 • Ndjek problemet e sigurise ne plazhe e zonat e tjera turistike, higjenen, problemet shendetesore, emergjencat civile, qarkullimin rrugor etj.
 • Harton materiale informative-statistikore per gjendjen ekonomiko-shoqerore ne qark dhe mbi bazen e tyre, i propozon Prefekti tte Qarkut mendime per permisimin e gjendjes.
 • Kordinon punen me institucionet qendrore ne nivel qarku per konsultimet me njesite e vete qeverisjes vendore per politikat, legjislacionion dhe normat qe rregullojne dhe kane ndikim te drejteperdrejte ne ushtrimin e tedrejtave e te funksioneve te ketyre njesive, si dhe konslutimin , nepermjet shoqatave perfaqesuese te vete qeverisjes vendore dhe grupet e tjera te interest, nepermjet te cilit u mundesohet prezantimi i opinioneve, komenteve dhe propozimeve te tyre per politikat dhe legjislacionin qe ka ndikim te drejte per drejte ne ushtrimin e tedrejtave dhe funksioneve te tyre, sipas percaktimit me vendim te Keshillit te Ministrave.
 • Bashkerendon dhe merr masa per garantimin e pjesemarrjes publike ne procesin e vendimarrjes te njesive te vetqeverisjes vendoresi dhe per njoftimin e konsultimin publik ne perputhje me dispozitat e ligjit ne fuqi per njoftimin dhe konsultimin publik.
 • Bashkerendon punen me strukturat perkatese per realizimin e funksioneve ne fushen e kultures, sportit dhe sherbimeve argetuese, ne fushen e mbrojtjes se mjedisit, ne fushen e bujqesise, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyres dhe biodiversitetit, ne fushen e zhvillimit ekonomik vendor, ne fushen e sigurise publike, si dhe per funksionet dhe kompetencat e deleguara .
 • Ndjek detyrat e percaktuara ne task-forca dhe organizmave te perkoshem, qe kane te bejne me funksionet e deleguara.

 

 1. DETYRA TË SEKTORIT TË ZHVILLIMIT URBAN

Sektori i zhvillimit urban bashkërendon punën  me organet e njësive të vetëqeverisjes vendore për :

 • Krijimin e kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm në territor dhe sipas parimeve të ligjit “Për zhvillimin e territorit”, në nivel qarku;
 • Drejtimin e zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera ndërtuese;
 • Rregullimin e përdorimeve të tokës ,intensitetit e shtrirjes së ndërtitmit ne sistemet natyrore,bujqësore dhe urbane të territorit;
 • Planifikimin e programeve e të masave për të garantuar rigjenerimin urban,mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshem të burimeve natyrore ,të tokës kultivuese, peisazhe dhe hapësirave të gjelbra;
 • Rregullimin e vendodhjes dhe programeve per infrastrukturat publikee servitutet publike;
 • Rregullimin e ruajtjes, përdorimit dhe,sipas rastit mbarështimit të zonave të mbrojtura,natyrore dhe historike, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
 • Planifikimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
 • Mbajtjen pastër të mjedisit për pastrimin e parqeve ,lulishteve e të hapësirave të gjelbra publike;
 • Mbledhjen ,largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
 • Sigurimin ,në nivel vendor të masave për  mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës  dhe ujit nga ndotja;
 • Sigurimin ,në nivel vendor , të masave për mbrojtjen  nga ndotja akustike;
 • Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese ,në nivel vendor,të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit;
 • Kujdesin per mirefunksionim e rrugeve urbane e rurale në nivel qarku;
 • Ndjekjen e mbarëvajtjes së investimeve shtetërore dhe prioritizimin e tyre për zonat turistike;

 

 • SEKTORI i SHERBIMEVE MBESHTETESE TE BRENDSHME
 • Verifikon kerkesat dhe ankesat e qytetareve shoqatave e komuniteteve dhe i propozon Prefektit te Qarkut menyren e zgjidhjes se tyre;
 • Pergjigjet per administrimin dhe ne mirembajtjen e ambienteve te punes pajisjeve teknike dhe automjeteve per krijimin e kushteve te pershtatshme per administraten e Prefektit te Qarkut;
 • Kryen veprime per pranimin dhe rregjistrimin e praktikave ne regjister dhe kompjuter, si dhe shperndan korrespondencen zyrtare;
 • Arkivimi i materialeve behet ne perputhje me ligjin nr.9154 date 16.11.2003 “ Per arkivat”;
 • Ruan sistemon dhe pasurun dosjet e librezat e punes te punonjesve te administrates se Prefektit te Qarkut sipas proçedurave perkatese ligjore.
 • Kryen dhe detyra te tjera te percaktuara me akte ligjore e nenligjore si dhe detyra te ngarkuara nga Prefekti i Qarkut sipas rregullores se brendshme te funksionimit te administrates se Prefektit te Qarkut.
 • Sherbimet zyrtare brenda qarkut dhe jashte tij nepunesve e te punojnesve ndihmes te administrates se prefektit te qarkut behen vetem me miratimin e Prefektit te Qarkut.

SPECIALISTI PER FINANCEN

 • Përgatit informacione dhe jep mendime lidhur me hartimin e projekbuxhetit ne nivel vendor
 • Mbikqyr procesin dhe jep mendime lidhur me hartimin e projekt buxhetit ne nivel vendor
 • Ne bashkepunim me specialiste te Ministrise se Puneve te Brendshme, pergatit udhezime per hartimin e projektbuxhetit per organet e njesive te vetqeverisjes vendore
 • Llogarit kapacitetin fiskal vendor per cdo Bashki dhe Keshillin e Qarkut si dhe ndjek ne menyre periodike realizimin e te ardhurave nga taksat vendore sipas llojeve te taksave
 • Kryen veprimet financiare ne zbatim te planit te buxhetit per administraten e Prefektit te Qarkut
 • Kryen veprime financiare ne zbatim te planit te buxhetit per administraten e Prefektit te Qarkut
 • Kryen dhe detyra te tjera te percaktura me akte ligjore e nenligjore si dhe detyra te ngarkuara nga Prefekti i Qarkut sipas rregullores se brendshme te funksionimit te administrates.

 

IV.5 Zyra e Gjendjes civile

Kjo zyre kryen keto detyra:

 1. Kryen Sherbimin e Gjendjes Civile qe  ka ne juridiksion
 2. Pergatit evidencat periodike mbi ndryshimet demografike
 3. Leshon çertifikatat e sherbimit te gjendjes civile ne lidhje me dokumentacionin qe administron
 4. Zbaton metodikat e hartuara nga Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile me dokumentacionin qe administron
 5. Administron arkivin e gjendjes civile
 6. Grumbullon dhe dergon ne institucionet shteterore te dhenat e Zyrave te Gjendjes Civile sipas menyres se percaktuar ne ligj dhe me ane te shkresave perkatese
 7. Ben administrimin e korrespondences dhe njoftimeve qe vijne nga institucionet shteterore per zyren e gjendjes civile
 8. Zbaton detyrat e percaktuara ne Kodin Zgjedhor dhe ne aktet ligjore e nenligjore qe kane e bejne me proceset zgjedhor