• KONTAKTE
 • Koordinatori
  • Pëllumb Feneri
   •  email: pellumb.feneri@hotmail.com
 •  INSTITUCIONI
 • E-maili
 • Tel
  •  034 607080
 • Adresa
  • Rr. “Ramiz Aranitasi”;Lagjia: “11 Janari”, (9301), Fier
 • Orari
  • E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30
  • E premte: 08:00 – 14:00

MESAZHI JUAJ  Bashkia ku keni vendbanimin?

  Ngarko Dokument


  Dokumenti duhet të jetë në formatin :   PDF, Gif, JPG. Maksimumi 2 MB