Takim Konsultativ
01/10/2019
Mbi Mjedisin
17/10/2019

Turizmi

Turizmi e Kultura, janë nga prioritet e programit qeverisës 2017 – 2021.

Në mbështetje të këtyre politikave dhe bazuar në Ligjin Nr. 93/2015 “Për Turizmin” i ndryshuar, neni 20, Prefekti i Qarkut Fier, më datë 22.07.2019 organizoi takimin e Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit të Qarkut Fier, ku përveç anëtarëve të Komitetit, kryetarëve të bashkive dhe drejtues të degëve territoriale që ndërveprojnë me industrinë  e turizmit,  morri pjesë edhe Z. Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit dhe Znj. Elva Margariti, Ministër i Kulturës.

Orientimi i Ministrit të Turizmit, për zhvillimin e Turizmit në Qarkun Fier në zbatim të programit të qevirisë është të nxitë diversifikimin e turizmit në mënyrë që të kemi një turizëm më të qendrueshëm dhe gjithë vjetor, jo vetem turizmi i diellit e rërës por edhe ai kulturor e historik.

Qarku i Fierit ka një shtrirje, 45 km vijë bregdetare nga grykëderdhja e Lumit Shkumbin deri në grykëderdhjen e Lumit Vjosë, ku spikasin plazhet e Divjakës, Semanit, Darëzezës e Pish-Poros, plazhe këto ranore me një gjerësi të konsiderushme dhe që kufizohen nga një kurorë e gjelbër e brezit të pishave.

Institucioni i Prefektit, në zbatim edhe të politikave të qeverisë dhe Ministrisë së Turizmit e Mjedisit për formalizimin e aktiviteteve në këto plazhe dhe rritjen e sigurisë për pushuesit, u angazhua dhe luajti një rol të rëndësishëm në zbatimin e VKM Nr. 171, datë 27.3.2019  për Miratimin e Rregullores “Për Kushtet dhe Kriteret e Ushtrimit të Veprimtarisë së Stacionit të Plazhit”.

Falё njё pune kёmbёngulёse dhe profesionale tё Institucionit tё Prefektit pёr bashkёrendimin dhe monitorimin e zbatimit tё kuadrit ligjor pёr stacionet e plazhit me Bashkitё Fier e Divjakё, inspektoriatet dhe agjencitё ligjzbatuese u arrit qё tё formalizohen 97 subjekte duke krijuar mundёsinё e punёsimit tё bizneseve familjare tё rreth 400 personave dhe vetёm nga arkёtimi i vlerёs sё kontratave u sigurua njё e ardhur prej 7.787.000 (shtatë milion e shtatёqind e tetёdhjetё e shtatё mijë) lekë nё arkёn e NJVQV.

Sipas informacioneve dhe statistikave të marra nga parqet natyrore dhe arkeoologjike, por edhe plazhet e qarkut Fier, numri i vizitorëve dhe turistëve ka pasur një rritje krahasuar me një vite më parë.

Janar – Shtator 2019

Parku arkeologjik “Apolloni” 45.000 vizitorë
Parku arkeologjik “Bylis” 42.50   vizitorë
Plazhi   Darzezë 5000 – 6000 pushues ditor
            Seman 4000 – 5000 pushues ditor
`           Pish – Poro 1500 – 2000 pushues ditor
Plazhi  Divjakë 2300 – 2500 pushues ditor
Zonat e Mbrojtura
           Divjakë – Karavasta  

275.615 vizitorë (24.791 te huaj – 250.814 vendas)

           Levan
           Pish – Poro