Përgjegjësi, ndërgjegjësim, mbështetje dhe sensibilizim, ndaj viktimave të dhunës në familje.
15/09/2022
Takimi i Tryezës Teknike Rajonale të Luftës kundër Trafikimit të Personave.
22/09/2022