Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.857  Prot., date 25/02/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2678/5  Prot., date 24/09/2021.
05/03/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.23, me Nr.248/2 Prot., datë 09/02/2022,
24/03/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.857  Prot., date 25/02/2022

VENDIM

Nr.857  Prot., date 25/02/2022

Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimeve Doganore që debitori-subjekti “Simmons Edeco Limited”.

Shkarko vendimin e plotë.