1 Ligji Nr.107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”
2 Ligji Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”
3 Ligji Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
4 Urdhri Nr.109 datë 18.04.2014 "PËR DËRGIMIN E INFORMACIONEVE DHE EVIDENCAVE", me ndryshime
4 Ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime
5 Ligji nr 9643 datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik”, me ndryshime
6 Ligji 8756 date 26.03.2001 “Për Emergjencat Civile”, me ndryshime
7 Ligji Nr. 10129 date 11.05.2009 “Për gjendjen civile”, me ndryshime