BUXHETIMI ME PJESËMARRJE SI SHPREHJE E DEMOKRACISË DIREKTE

Mbledhja e Këshillit të Basenit Ujor Seman 3.10.2022.
03/10/2022
Ekspozite e nxënësve të qarkut Fier , në pararendje të ” Ditës ndërkombëtare të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë “
12/10/2022

BUXHETIMI ME PJESËMARRJE SI SHPREHJE E DEMOKRACISË DIREKTE

Për të rritur nivelin e njohjes për këtë qasje të re ndaj proçesit të buxhetimit në nivel vendor, në institucionin e Prefektit Qarkut Fier u organizua një seancë trajnimi për ” Udhëzuesin e buxhetimit me pjesëmarrje “, me praninë e përfaqësuesëve nga njësitë e qeverisjes vendore, përgjegjëse për procedurat e buxhetimit , si nga administrata e bashkive ashtu edhe nga këshillat bashkiak respektiv .

Trajnimi i organizuar nga Qendra Rinore e Vlorës, me pjesëmarrje e një grupi miks nga Ministria e Brendshme ( Drejtoria për Koordinimin dhe Monitorimin e Prefekturave ) dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

( Drejtoria e Financave Vendore ), mbështetet nga qeveria Suedeze dhe qendra ndërkombëtare Olof Palm .

Qëllimi i trajnimit ishte rritja e kuptueshmërisë mbi rëndësinë e buxhetimit me pjesëmarrje dhe udhëzimi për zbatimin në praktik të kësaj mënyre të re buxhetimi .

Buxhetimi me pjesëmarrje e çon demokracinë lokale në një nivel të ri që nënkupton një ndryshim të madh cilësor duke kaluar nga demokracia përfaqësuese në demokraci të drejtpërdrejtë.

Është detyrë e administratës së bashkive dhe këshillave bashkiak të krijojnë kushte e mundësi për të mundësuar aksesin e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në përgjithësi dhe të buxhetimit në veçanti .

Është e drejtë e çdo qytetari dhe “detyrim” moral i qytetarëve të angazhuar të japin kontributin e tyre për ta bërë buxhetimin një vendimmarrje të bazuar në prioritete , të drejtë balancuar dhe gjerësisht të pranuar .