“Bashki të Forta”, projekti që nxit qeverisjen e mirë përmes inkurajimit të pjesëmarrjes aktive të qytetarëve .

Serat Roskovec
Në mes të detit me sera, një festë po kthehet në traditë .
28/05/2022
Në nënstacionin e Patosit, pranë punonjësve të angazhuar për rikthimin e energjisë .
05/06/2022

“Bashki të Forta”, projekti që nxit qeverisjen e mirë përmes inkurajimit të pjesëmarrjes aktive të qytetarëve .

Një projekt zviceran që ka marrë jetë në vitin 2018 ka si qëllim të kontribuoj në qeverisjen e mirë, duke nxitur ndërveprimin midis dy palëve në marrëdhënie që nënkuptojnë qeverinë vendore nga njëra anë dhe komunitetin e qytetarëve nga ana tjetër.

Bashkëveprimi midis këtyre palëve nuk është qëllim në vetvete, por mjeti për të arritur objektivin e qeverisjes së mirë.

Ishte pikërisht ky qëllimi i takimit të organizuar  në datë  04.06.2022, në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Fier,  nga projekti ” Bashki të Forta ” me pjesëmarrjen e sekretarëve të këshillave bashkiak, përfaqësuesve të sektorit juridik të bashkive dhe sektorit juridik të Institucionit të Prefektit. Në rolin e koordinatorit të takimit ishte Znj. Alma Bime, Drejtoresha e Drejtorisë së Koordinimit dhe Monitorimit në Ministrinë e Brendshme.

Lexo më shumë