Takim me Deget Territoriale ne Qarkun Fier
24/09/2019

Aktivitete

     

Zyra për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Prefekti i Qarkut Fier mori pjesë në hapjen e Zyrës për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Ajo është në varësi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Roli i saj do të jetë shqyrtimi i ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga administrata publike por edhe nga subjektet private. Kjo zyre gjendet pranë mjediseve të ADISA.