TAKIM KONSULTATIV ME NJVQV NE QARKUN FIER

Mbledhja e dytë e Komitetit Të Përbashkët Koordinues Për Projektin e Ndërtimit të Kapaciteteve për Përmirësimin e Menaxhimit të Bazuar në Ekosistem në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta
05/07/2021
TAKIM PËR MBARËVAJTJEN E VITIT TË RI SHKOLLOR 2021-2022.
29/09/2021

TAKIM KONSULTATIV ME NJVQV NE QARKUN FIER

         

Në bazë të Ligjit Nr. 107/2016 “Për prefektin e qarkut” neni 15, pika 2 në datën 16.09.2021 ora 10.30 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier u mbajt takimi konsultativ me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore të Qarkut Fier me temë:

  1. Konsultimi Publik
  2. Dokumentacioni standard që shoqëron vendimmarrjen
  3. Problematika të konstatuara gjatë verifikimit të ligjshmërisë së akteve me karakter normativ dhe verifikimit ligjor në vend.

Në takim morën pjesë sekretari i këshillit të Qarkut Fier, kryetarë këshillash, sekretarë këshillash të bashkive të Qarkut Fier si dhe  koordinatori i projektit Bashki të Forta  për Qarkun Fier.

Nga Prefekti i Qarkut Fier u përgatit një material i hollësishëm lidhur me kërkesat ligjore për konsultimin publik të akteve i detyrueshëm për tu kryer nga NJVQV-të, procedurat që duhet të ndiqen nga këshillat bashkiak në rastin e një akti për të cilin kërkohet konsultim publik ku në fokus ishin vendimmarrjet për buxhetin bashkiak dhe paketën fiskale. Gjithashtu sqarime të hollësishme u dhanë lidhur me dokumentacionin standard që shoqëron aktet me karakter normativ  që depozitohen për verifikim ligjor tek Prefekti i Qarkut  për procesverbalin e mbledhjes, projektvendimin, relacionin në ballafaqim me kërkesat ligjore që kërkojnë “Normat tekniko profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” si dhe rregullorja  e brendshme e funksionimit të këshillit bashkiak.

Në pjesën e tretë të takimit u ngritën një sërë problematikash të konstatuara gjatë verifikimit ligjor të akteve me karakter normativ dhe verifikimit ligjor në vend,  korrigjimin e tyre në vendimmarrjet në vazhdim.

Në fund të takimit nga të pranishmit pati diskutime, shkëmbim përvojash dhe idesh në funksion të përmisimit të punës.

Takimi u zhvillua brenda një fryme bashkëpunimi dhe mirëkuptimi nga palët e pranishme.