Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.23, me Nr.248/2 Prot., datë 09/02/2022,
24/03/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr. 109, Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021, per subjektin “Fatos Likaj””
24/05/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022, per subjektin “AZIZ AZIZI”.

Vendim

Nr.1153 Prot. datë 11.04.2022

i Doganes Vlorë

Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor që debitori, subjekti “AZIZ AZIZI” p.f, me ID. G80529050C, me banim në Fier, ka ndaj Degës së Doganës Vlorë.

Shkarko vendimin e plotë.