Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1898 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Laurenc Mertiri””

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr. 109, Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021, per subjektin “Fatos Likaj””
24/05/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1897 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Fatos Qani Likaj””
02/07/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1898 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Laurenc Mertiri””

Vendim 

Nr.1898 Prot. datë 9.06.2022

i Doganes Vlorë

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor që debitori, subjekti “Laurenc Mërtiri” me ID H50509075A, me banim në Fier, ndaj Degës së Doganës Vlorë”.


Shkarko vendimin e plotë.