Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2678/5  Prot., date 24/09/2021.

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier Nr.134, me Nr.3448/5 Prot,date 18/11/2016 per subjektin “KASA”
25/02/2022
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.857  Prot., date 25/02/2022
10/03/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2678/5  Prot., date 24/09/2021.

VENDIM

Nr.2678/5  Prot., date 24/09/2021

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimeve Doganore që debitori, subjekti “TRE Dl GIO” sh.p.k me Nipt L92612404U, me seli në Fier, ka ndaj Degës së Doganës Fier” .

Shkarko vendimin e plotë.