Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier Nr.134, me Nr.3448/5 Prot,date 18/11/2016 per subjektin “KASA”

AKT ADMINISTRATIV, Dogana Fier.
04/10/2021
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2678/5  Prot., date 24/09/2021.
05/03/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier Nr.134, me Nr.3448/5 Prot,date 18/11/2016 per subjektin “KASA”

VENDIM

Nr.134,  me Nr.3448/5  Prot., dat18/11/2016

Sot autoriteti vendimmarres i Deges se Doganes Fier u njoh me procesverbalin nr. 0011701 te dates   03.10.2016,    mbajtur   nga   Hetues   Doganor,   ardhur   me   shkresen   nr.13237/4   dt.19.08.2016  “Informacion   per  marrje   vendimi”  protokolluar   me  tonen  nr  3448/2  date 25.08.2016  per verifikimin shkeljes doganore te cilesuar si Kundervajtje   Administrative,   si dhe shkresen nr. 13277/1 dt. 05.10.2016 me lende:Dergohet proces verbali per verifikimin e kundravajtjes  Administrative,  protokolluar  me tonen  nr.  3448/4  dt.  25.10.2016    ku eshte pasqyruar  shkelja doganore qe i perket subjektit “KASA   me N.I.P.T.   nr. J93512406K,  ku nga kontrolli i ushtruar ka.rezultuar:

Nga kontrolli i ushtruar nga OPGJ te Drejtorise se Hetimit prane Drejtoriase se Pergjitheshme te  Doganave,  prane  subjektit  “KASA    me  N.I.P.T.    nr. J93512406K   u konstatua  se ka mbajtur  te depozituar dhe magazinuar  materiale hidrokarbure, si Nafte bruto, lende djegese Solar  dhe  mbetje  vajrash megjthese  nuk  gezon statusin e magazines  fiskale te prodhimit, Stokimit,  sic parashikohet  nga ligji nr. 61/2012 “Per Akcizat ne Republiken e Shqiperise”i ndryshuar.

Keshtu jane  mbajtur ne kushtet e paligjishmerise;  1- Lende djegese 40.700 litra, 2- Vajra te naftes  bruto 4.960 litra dhe 3- Mbetje vajrash 8.500  litra, sasi te cilat janr  sekuestruar dhe referuar Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier.

Konstatimet e me siperme perbejne shkeljete neneve 2.4.3.a, 7/a.19,30.85/la,85/2,  86/2 dhe 96 te ligjit. nr.  61/2012 “Per Akcizat ne Republiken e Shqiperise”i ndryshuar

Per  kete    eshte  propozuar  qe  subjekti  te    paguaj  detyrimin  doganor  te  Akcizes  dhe  te penalizohet me gjobe .

Per  keto arsye  ,  mbeshtetur ne prccesverbalin e verifikimit ,  autoriteti vendimmades  i  Deges se Doganes Fier  e gjen te drejte zbatimin e neneve te mesiperm dhe ne haze te nenit 109/1 te Kodit te Procedures Administrative  ,nenit 2.4.3.a, 7/a.19,30.85/la,85/2,  86/2 dhe 96 te ligjit. nr. 61/2012 “Per Akcizat ne Republiken e Shqiperise”i ndryshuar,  ndaj ketij subjekti.

VENDOSI:

Te paguaj  detyrimin  Doganor  te Akcizes ne shumen   ne shumen   2.215.033   leke Te denoje  me gjobe (2 fish i detyrimiot)   ne shumen                         4.430.066   leke TOTAL      6.645.099   leke.

Kunder ketij vendimi mund te behet ankim tek Drejtori i Pergjitheshem Brenda

30 diteve nga data e komunikimit te ketij vendimi.sipas nenit 105 te Ligjit nr. 61/2012, i

ndryshuar  per  “Akcizen ne Republiken e Shqiperise ,

SHKARKO VENDIMIN E PLOTE