Akt Administrativ, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave.