MBI VEPRIMTARINË E KVVTP

LEGALIZIMI I DOKUMENTAVE
01/10/2019
SHTABI KOORDINUES NË NIVEL QARKU
21/03/2020

MBI VEPRIMTARINË E KVVTP

Njoftojmë se në bazë të ligjit Nr.9948 Datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krjimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” (i ndryshuar), ka përfunduar afati i funksionit ligjor të Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Fier më datë 31.12.2019.